Privatuma politika

IEVADS

Lai nodrošinātu labāku klientu apkalpošanu, SOL Baltics OÜ („SOL“) apstrādā savu klientu personas datus atbilstoši šajā privātuma politikā („privātuma politika“) un personas datu apstrādei piemērojamos tiesiskajos aktos noteiktajiem principiem.

Privātuma politikas mērķis ir noskaidrot, kādus personas datus SOL vāc par saviem klientiem un kādiem mērķiem, kā arī kādas ir SOL klientu tiesības saistībā ar viņu personas datu apstrādi. Privātuma politika neskar un neaizsargā anonīmo datu vai juridisko personu datu apstrādi.

PERSONAS DATU APSTRĀDĀTĀJI

Personas datu pārzinis

Personas datu „pārzinis“ ir juridiska persona, kura nosaka personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus.

Datu pārzinis: SOL Baltics OÜ Latvijas filiāle

Uzņēmuma reģistra kods: 40103933760

Adrese: Raiņa iela 75 – 59, Jūrmala, LV-2011, Latvija

Kontakti: +371 6750 6404, privacy@sol.lv

Personas datu apstrādātāji

SOL pakalpojuma veikšanas gaitā var apstrādāt jūsu personas datus saistībā ar trešajām personām un nodot tām jūsu datus (piem., kurjera pakalpojumu sniegšanai). Personas datu „apstrādātājs“ ir fiziska vai juridiska persona, publiskās varas nesējs, iestāde vai cits orgāns, kas apstrādā personas datus datu pārziņa (SOL) vārdā. SOL neizpauž personas datus trešajām personām, izņemot gadījumus, ja pienākums izpaust datus izriet  no likuma, tas ir nepieciešams līguma izpildei vai ar datiem saistītā persona ir devusi piekrišanu.

PERSONAS DATU APSTRĀDES PRINCIPI

SOL apstrādā jūsu personas datus atbilstoši šajā privātuma politikā noteiktajiem principiem:

 • Caurskatāmība – SOL apstrādā jūsu personas datus taisnīgā un caurskatāmā veidā un tikai tad, ja jūsu personas datu apstrāde ir tai atļauta ar likumu.
 • Mērķa ierobežojums– SOL vāc jūsu personas datus precīzi un skaidri noteiktiem, un tiesiskiem mērķiem. Mēs neapstrādājam jūsu personas datus veidā, kas nesaskan ar sākotnējiem mērķiem, izņemot gadījumus, ja tas ir juridiski noteikts pienākums vai ja esat devuši savu piekrišanu.
 • Iespējami mazāk izsmeļošu datu vākšana – SOL dara visu, lai nodrošinātu, ka SOL apstrādājamie personas dati ir apstrādes mērķiem pietiekami, atbilstoši un nav pārmērīgi izsmeļoši.
 • Pareizība– SOL mērķis ir nodrošināt, lai jūsu personas dati būtu pareizi un atbilstoši vajadzībai. Darām visu, lai nepareizie personas dati tiktu nekavējoši dzēsti vai izlaboti.
 • Glabāšanas ierobežojums– SOL saglabā jūsu personas datus formā, kas ļauj datu subjektu identificēt, tikai tik ilgi, kā tas ir vajadzīgs personas datu apstrādes mērķu izpildei. SOL apstrādā un saglabā personas datus tikai tik ilgi, kā saskaņā ar piemērojamiem tiesiskajiem aktiem ir vajadzīgs saistošu līgumu vai saistošu juridisku pienākumu izpildei.
 • Uzticamība– SOL apstrādā jūsu personas datus tādā veidā, kas nodrošina prasībām atbilstošu drošību, tai skaitā aizsardzību pret neatļautu vai pretlikumīgu apstrādi.
 • Integrēta datu aizsardzība un datu aizsardzība „pēc noklusējuma“ – izstrādājot, izvēloties un lietojot uz personas datu apstrādi balstītu vai personas datus apstrādājošu pielietojumu, pakalpojumus un produktus, SOL ņem vērā personas datu aizsardzības vajadzību.

SOL nodrošina visu tai uzticēto personas datu konfidencialitāti un aizsargā klientu personas datus pret nelikumīgu nokļūšanu trešo personu rokās, pielietojot efektīvus drošības līdzekļus, t.sk. izmantojot tam atbilstošus IT, tehniskus un organizatoriskus pasākumus.

DATU SUBJEKTU TIESĪBAS

 • Jums ir tiesības pieprasīt no SOL piekļuvi saviem personas datiem, kurus SOL apstrādā.
 • Ja jums ir radies iespaids, ka jūsu personas dati nav atbilstoši, ir nepareizi vai ir jāizlabo, variet savu datu labošanai vai papildināšanai griezties pie SOL.
 • Jums ir tiesības griezties pie SOL un pieprasīt savu datu dzēšanu. SOL tad dzēš jūsu datus, izņemot gadījumu, ja SOL, izrietoši no tiesiskajiem aktiem, ir pamats personas datu tālākai apstrādei.
 • Jums ir tiesības aizliegt SOL savu personas datu apstrādi. Tādā gadījumā SOL var būt atļauts tikai saglabāt jau esošos personas datus, bet ne turpināt to apstrādi.
 • Jums ir tiesības lūgt SOL nodot jūsu personas datus no SOL kādam citam personas datu pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams.
 • Jums ir tiesības jebkurā laikā iesniegt pretargumentus jūsu personas datu apstrādei. Tādā gadījumā SOL izbeigs jūsu personas datu apstrādi, izņemot gadījumu, ja tam ir nopietni attaisnojoši iemesli.
 • Ja jums ir radies iespaids, ka jūsu datu apstrādē nav ievērotas tiesiskajos aktos noteiktās prasības, jums ir tiesības iesniegt sūdzību attiecībā uz savu personas datu apstrādi datu aizsardzības uzraudzības iestādei, Igaunijā tā ir Datu aizsardzības inspekcija.
 • Ja jūsu personas datu apstrāde balstās uz jūsu piekrišanu, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, informējot par to SOL.

Lai izmantotu savas tiesības, varat griezties pie SOL, rakstot uz e-pasta adresi privacy@sol.lv.

PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶI

SOL apstrādā personas datus sekojošiem mērķiem:

 • Pārdošanas darbības un ar tām saistītie papildu pakalpojumi;
 • Mārketings, tiešais mārketings pastāvīgā klienta atlaižu sniegšanai un kampaņu rīkošanai;
 • Datu analīze mārketinga nolūkiem;
 • Norēķini un lietišķa sarakste ar klientiem.

APSTRĀDĀJAMO PERSONAS DATU KATEGORIJAS

SOL apstrādājamie dati ietver datu subjekta:

 • vārdu un uzvārdu;
 • personas kodu;
 • tālruņa numuru, e-pastu un adresi (pēdējo – kurjera pakalpojuma gadījumā);
 • datus par klienta pirkumiem;
 • citus datus, kas ir vajadzīgi līguma izpildei vai pakalpojuma sniegšanai, vai kurus klients ir brīvprātīgi sniedzis SOL.

TIESISKIE PAMATI PERSONAS DATU APSTRĀDEI

SOL apstrādā personas datus, balstoties uz sekojošiem tiesiskiem pamatiem.

Līgums

SOL apstrādā jūsu personas datus, ja apstrāde ir vajadzīga līguma izpildei. Piemēram, lai sniegtu jums piedāvāto pakalpojumu.

Piekrišana

SOL apstrādā jūsu personas datus uz piekrišanas pamata, lai nosūtītu jums pastāvīgā klienta un kampaņas piedāvājumus.

Saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumu sniegšanu datu aizsardzības noteikumi paredz stingrākus nosacījumus piekrišanai no bērna. Ja bērns ir jaunāks par 16 gadiem vai jaunāks nekā piemērojamā likumā noteiktais vecums, datu apstrāde ir likumīga tikai tad, ja piekrišanu ir devis viens no vecākiem vai persona, kurai ir vecāku atbildība par bērnu.

PROFILĒŠANA UN MĀRKETINGS

Profilēšana SOL nozīmē personas datu jebkurā formā automatizētu apstrādi, kas ietver personas datu izmantošanu, lai novērtētu ar datu subjektu saistītus zināmus personīgus aspektus. SOL var, piemēram, veikt profilēšanu, lai mārketinga un pārdošanas nolūkos analizētu klienta patēriņa paradumus. Profilēšanas rezultātā SOL vēršas pie saviem klientiem ar pakalpojumu piedāvājumiem. SOL var izmantot dažādus profilēšanas veidus. Lai izdarītu piedāvājumus, SOL šķiro saņēmējus, piemēram, pēc vecuma (lai piedāvājums konkrētajai vecuma grupai būtu vispiemērotākais) vai pēc iepriekšējiem pirkumiem (lai nosūtītu klientiem piedāvājumus par visvairāk pirktajiem pakalpojumiem).

Ja personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga mērķiem, tad datu subjekti var „atteikties“ no savu personas datu izmantošanas šādiem nolūkiem un izmantot savas tiesības iesniegt pretargumentu personas datu izmantošanai tiešā marketinga mērķiem. Piemēram, ja SOL sūta jums dažādu piedāvājumu jaunumus vai īsziņas un jūs nākotnē vairs nevēlaties tos saņemt, jums vienmēr ir iespējams atteikties no šādu piedāvājumu saņemšanas, informējot par to SOL. Pēc atteikšanās no šādiem piedāvājumiem, klienti var nākotnē izrādīt interesi, lai atkal saņemtu piedāvājumus.

PIEMĒROŠANAS NOTEIKUMS

SOL atstāj sev tiesības izdarīt grozījumus šajā privātuma politikā. Tāpēc šī privātuma politika tiek regulāri pārskatīta un vajadzības gadījumā tajā tiek izdarīti grozījumi. SOL informē par izmaiņām privātuma politikā savā mājaslapā.

Par visiem jautājumiem vai raizēm, kas rodas saistībā ar privātuma politiku vai datu apstrādi, lūdzam sazināties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi privacy@sol.lv.