DARBINIEKI

Bērnu darbaspēks

Mēs nenodarbinām bērnus, kuri ir jaunāki par 15 gadiem. Ja bērnam ir nodrošinātas tiesības uz izglītību, brīvo laiku, atpūtu un ģimenes dzīvi, var pieļaut atsevišķus izņēmumus ar nosacījumu, ka tie nepārprotami ir bērna interesēs.

Piespiedu darbs

Mēs neizmantojam un neiesaistām darbā cilvēkus pret viņu brīvo gribu, kā arī neprasām no darbiniekiem, tiem stājoties darbā, nodot kā garantiju glabāšanā personas identifikācijas dokumentus.

Apvienošanās brīvība 

Mēs atzīstam darbinieku tiesības būt (vai atteikties būt) arodbiedrību biedriem un būt pārstāvētiem koplīgumos.

Darba laiks

Savu darbinieku darba organizēšanā mēs piemērojam darba un atpūtas laiku regulējošos tiesību aktus.

Darba alga

Mēs nodrošinām, ka mūsu darbiniekiem tiek maksāta taisnīga darba alga. Maksājam algas nodokļus un kompensējam virsstundas atbilstoši tiesību aktu prasībām.