ĒTISKA UZŅĒMĒJDARBĪBA

Tiesību aktu ievērošana

Mēs vienmēr ievērojam visus attiecīgos likumus un noteikumus.

Nepienācīgas priekšrocības

Mēs nepiedāvājam, neapsolām un nedodam nepienācīgas priekšrocības amatpersonai vai citai trešajai pusei, lai ietekmētu šo personu rīcību savu pienākumu pildīšanā ar nolūku iegūt vai saglabāt uzņēmējdarbību vai jebkādu citu priekšrocību. Tas ir spēkā neatkarīgi no apstākļa, vai priekšrocība tiek piedāvāta tieši vai caur starpniekiem.

Mēs nefinansējam tieši vai netieši politiskās partijas vai organizācijas, esošos politiķus vai to kandidātus.

Interešu konflikts

Mēs neveidojam attiecības, kas var izraisīt faktisku vai šķietamu interešu konfliktu ar uzņēmumu SOL.

Dāvanas, viesmīlība un izdevumu segšana

Mēs nedodam un arī nepieņemam tieši vai netieši dāvanas no personām ārpus uzņēmuma vai no uzņēmumiem, izņemot nelielas vērtības (līdz 100 eiro) reklāmas dāvanas, kurām parasti ir uzņēmuma logo.

SOL darbinieku viesmīlībai gan pasākumos, pusdienās un vakariņās, gan sarīkojumos ir jābūt ar skaidru biznesa raksturu. Viesmīlības izmaksām ir jāiekļaujas saprātīgās robežās. SOL darbinieku ceļa, uzturēšanās un citus ar šādu viesmīlību saistītos izdevumus sedz SOL, ja vien nav panākta citāda vienošanās (pēc valdes locekļa apliecinājuma).

Mēs nepiedāvājam viesmīlību, nesedzam izdevumus, nedodam un nepieņemam dāvanas vai citus labumus iepirkumu norises laikā.